Thai English
 
หน้าแรก  |  แนะนำหอพัก  |  ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก  |  ค่าบำรุงหอพัก  |  บุคลากร  |  กฏระเบียบ/ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ถาม-ตอบ  |  ติดต่อ  
ถาม-ตอบ

ทำไมนักศึกษาจึงควรพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ?


> หอพักนักศึกษาตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จึงมีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง  นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาและเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เพราะสามารถเดินเท้าไปยังอาคารเรียนได้ภายใน 5 – 10 นาที เท่านั้น และไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากยวดยานพาหนะบนท้องถนนอีกด้วย  รวมถึงมีเวลามากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา

> นอกจากความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังมีเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาอีกด้วย หอพักนักศึกษามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
และใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้า – ออกหอพัก  พร้อมกล้องวงจรปิดทั่วทั้งอาคาร  ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลนักศึกษาหอพักทุกคน

> การพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะใช้ชีวิตอยู่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรของรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อนฝูง  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ทั้งด้านการเรียนและการปรับตัวอยู่ร่วมกันผู้อื่น และยังได้เรียนรู้การอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคม  นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ซึ่งพักอาศัยประจำในหอพักนักศึกษาคอยดูแลเอาใจใส่และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหอพักทุกคน

> การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ทั้งในหอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัย  อาทิ  ภายในหอพักนักศึกษา ได้แก่ พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)  ระบบ Print Solution  สัญญาณ Wi-Fi และ Internet LAN ภายในห้องพัก  และภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักหอสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ (24 ชั่วโมง)  สัญญาณ Wi-Fi  ห้อง Fitness Center  สนามกีฬาขนาดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ โดยรอบมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ (สนามกีฬา)  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  และสวนธนบุรีรมย์ ซึ่งเป็น  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของชุมชนอีกด้วย

 

การพักอาศัยร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ/สาขาวิชามีประโยชน์อย่างไร ?


การพักอาศัยร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ/สาขาวิชาจะส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับในสังคม เกิดการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักเสียสละ  
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยอมรับในความหลากหลาย ทั้งในเรื่องตัวบุคคลและความรู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง  และจะส่งผลถึงอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานที่กว้างขวางมากกว่านักศึกษาที่มีเพื่อนร่วมห้องเฉพาะในคณะ/สาขาวิชาเดียวกัน

 

ถ้านักศึกษาเกิดเจ็บป่วยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร ?


> ภายในหอพักนักศึกษา
   หอพักนักศึกษาจัดเตรียมกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับยาได้ที่เคาน์เตอร์ รปภ. หอพัก (24  ชั่วโมง)  และสำนักงานหอพัก (เวลาทำการ)  และหากเจ็บป่วยรุนแรงในยามวิกาล ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. หอพัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เพื่อนำส่งโรงพยาบาล
   สำหรับหอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน  มีบริการห้องพยาบาลของหอพักนักศึกษา ณ ชั้น 1 หอพักชาย  วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 19.00 - 07.00 น.
> ภายในมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากงานพยาบาล http://www.hss.kmutt.ac.th)
   นักศึกษาสามารถติดต่อห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัย  แบ่งออกเป็น

 

  วิทยาเขตบางมด  โทร. 0 2470 8441-3, 0 2470 8445-6  
  1. เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 18.00 น.
    วันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
  2. ตารางพบแพทย์ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. - 16.00 น
    วันจันทร์-อังคาร-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.00 น. - 18.00 น.
    วันศุกร์ (คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ) เวลา 12.00 น. - 15.00 น.
       
  วิทยาเขตบางขุนเทียน  โทร. 0 2452 3452 ต่อ 7030  
  1. เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
    วันเสาร์  วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
  2. ตารางพบแพทย์ วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 12.00 น. - 14.00 น.กรณีประสบอุบัติเหตุจะทำอย่างไร ?


มหาวิทยาลัยมีบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยและบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน ณ โรงพยาบาลตาม รายชื่อสถานพยาบาล

หรือกรณีนักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้โดยใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มขอรับค่าสินไหม
2. นำเอกสารมายื่นที่ งานบริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมเอกสารดังนี้
    -  สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    -  ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
    -  ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
    -  ใบลงบันทึกประจำวัน (กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
3. นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โทร.0 2470 8110

 

หากมีปัญหาการพักอาศัยกับเพื่อนร่วมห้องจะทำอย่างไร ?


อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักจะไปพบปะกับนักศึกษา สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น และชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในปัญหา เข้าใจตนเองและผู้อื่น และปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้อง และสามารถพักอาศัยร่วมกันได้อย่างมีความสุขเป็นปกติ

 

การชำระค่าไฟฟ้า - น้ำประปาประจำเดือน ?


หอพักนักศึกษาจะปิดประกาศแจ้งค่าไฟฟ้า – น้ำประปาประจำเดือน ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป  และนักศึกษาสามารถติดต่อชำระเงินได้ที่สำนักงานหอพัก ไม่เกินวันที่  26  ของเดือน  หากพ้นกำหนดจะถูกปรับเพิ่ม 50  บาท/เดือน/รายการ

 

การกลับเข้าหอพักหลังเวลาปิดหอพัก ?


นักศึกษาต้องเขียนคำร้องขออนุญาตเข้าหอพักหลังเวลาปิดหอพัก ณ สำนักงานหอพัก ล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน และต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักแล้ว จึงถือว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องสมบูรณ์

 

หน้าแรก  |  แนะนำหอพัก  |  ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก  |  ค่าบำรุงหอพัก  |  บุคลากร  |  กฏระเบียบ/ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ถาม-ตอบ  |  ติดต่อ  
หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด 
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-8460-3,
097-205-4526
แฟกซ์ 0-2470-8460
หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน 
51 ซ. เทียนทะเล 25 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2470-7075-7,
097-205-6038
แฟกซ์ 0-2470-7076
หอพักนักศึกษา มจธ. ราชบุรี
209/1 หมู่ที่ 1 ต. รางบัว อ. จอมบึง
จ. ราชบุรี 70150
โทร. 032-726-561,
097-205-9230
Copyright © 2011 Residence Hall King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved.