Thai English
 
หน้าแรก  |  แนะนำหอพัก  |  ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก  |  ค่าบำรุงหอพัก  |  บุคลากร  |  กฏระเบียบ/ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ถาม-ตอบ  |  ติดต่อ  
    กฏระเบียบ/ประกาศ
 ข้อปฏิบัติการพักอาศัย
 กฎระเบียบ
 คำสั่ง/ประกาศ
ข้อปฏิบัติการพักอาศัย
 1. ห้ามส่งเสียงดังสร้างความรบกวน ก่อความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในหอพัก และห้ามทะเลาะวิวาทภายในหอพัก
 2. ห้ามลักขโมยทรัพย์สิน หรือสิ่งของใดๆ ภายในหอพักหรือของผู้ที่พักอาศัยในหอพัก
 3. ห้ามเสพอบายมุขภายในหอพัก เช่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ
 4. ห้ามนำนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัยในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและสำนักงานหอพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิการเข้าพักอาศัยในหอพัก และถูกยึดเงินค่าประกันหอพัก
 5. ไม่อนุญาตให้นำนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกขึ้นหอพัก
 6. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้าพักชั่วคราวจะต้องออกจากหอพักไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
 7. นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดห้องพัก ของใช้ส่วนรวม และไม่วางสิ่งของไว้หน้าห้องพัก
 8. ห้ามครอบครองวัตถุอันตราย อันจะนำมาซึ่งความเสียหายและเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของหอพัก และผู้อาศัยในหอพัก เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด แก๊ส เชื้อเพลิง ฯลฯ
 9. ห้ามทำลายทรัพย์สินหอพัก เช่น รื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ  กรณีเจาะ-ตอกตะปูฝาผนัง ประตู เพดาน ฯลฯ จะถูกปรับจุดละ 300 บาท และหากทำทรัพย์สินเสียหายจะต้องชำระค่าปรับตามราคาของทรัพย์สินนั้น
 10. ห้ามโยน ขว้างปา หรือทิ้งสิ่งของใดลงมาจากห้องพัก
 11. ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายมาใช้ในห้องพัก เช่น ขดลวดต้มน้ำ เตา ไฟฟ้า (Hot Plate) ฯลฯ
 12. ห้ามประกอบอาหารในหอพัก และห้ามนำภาชนะของร้านค้าขึ้นหอพัก
 13. ห้ามตากผ้าและวางพาดสิ่งของต่างๆ บนขอบระเบียงหลังห้องพัก
 14. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงไว้ในบริเวณหอพัก / ห้องพัก
 15. ห้ามนักศึกษานอนค้างคืนภายนอกหอพัก ก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ทั้งนี้ นักศึกษาชายและหญิง
  จะต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 24.00 น.
 16. นักศึกษาจะต้องไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและคำตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาหอพัก และเจ้าหน้าที่หอพัก รวมทั้งจะต้องไม่ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัย
  นักศึกษา
 17. นักศึกษาต้องไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบอื่นๆ ของหอพัก

  * หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องกลับเข้าหอพักนักศึกษาหลังเวลาปิดหอพัก หรือต้องออกจากหอพักนักศึกษาก่อนเวลาเปิดหอพัก  สามารถติดต่อขออนุญาตที่สำนักงานหอพัก ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

หน้าแรก  |  แนะนำหอพัก  |  ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก  |  ค่าบำรุงหอพัก  |  บุคลากร  |  กฏระเบียบ/ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ถาม-ตอบ  |  ติดต่อ  
หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด 
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-8460-3,
097-205-4526
แฟกซ์ 0-2470-8460
หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน 
51 ซ. เทียนทะเล 25 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2470-7075-7,
097-205-6038
แฟกซ์ 0-2470-7076
หอพักนักศึกษา มจธ. ราชบุรี
209/1 หมู่ที่ 1 ต. รางบัว อ. จอมบึง
จ. ราชบุรี 70150
โทร. 032-726-561,
097-205-9230
Copyright © 2011 Residence Hall King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved.