Thai English
 
หน้าแรก  |  แนะนำหอพัก  |  ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก  |  ค่าบำรุงหอพัก  |  บุคลากร  |  กฏระเบียบ/ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ถาม-ตอบ  |  ติดต่อ  
    แนะนำหอพัก
 ความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ / ปณิธาน / วัตถุประสงค์
 คุณภาพชีวิต
ความเป็นมา

หอพักนักศึกษามีการบริหารงานเป็นแบบหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  การดำเนินงานเป็นอิสระจากระบบราชการ  สามารถดำเนินงานในลักษณะให้พึ่งตนเอง  ซึ่งบริหารและดำเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2545

หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด (บ้านธรรมรักษา - Dhammaraksa Residence Hall) ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในปีงบประมาณ 2538–2540 เป็นเงินจำนวน 190.8 ล้านบาท  โดยอาคารหอพักชายมีขนาดความกว้าง  23  เมตร  ความยาว  69 เมตร  แบ่งเป็น  11 ชั้น  มีจำนวน  264  ห้อง  สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้จำนวน  944  คน  ใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน  130.7  ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  และอาคารหอพักหญิงมีขนาดความกว้าง 23 เมตร ความยาว35.7 เมตร   แบ่งเป็น  10  ชั้น   มีจำนวนห้อง  110  ห้อง  สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้จำนวน  388  คน  ใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน  60.1  ล้านบาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ในปีการศึกษา 2546 หอพักนักศึกษาได้ทำการย้ายสลับหอพัก จากหอพักชายเป็นหอพักหญิง และหอพักหญิงเป็นหอพักชาย  เพื่อรองรับความต้องการพักอาศัยของนักศึกษาหญิงที่มีมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ส่วนนักศึกษาชายมีจำนวนลดลงเป็นลำดับ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหอพักจึงพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และกำหนดให้มีการย้ายสลับหอพักขึ้น  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2546  ทำให้รับนักศึกษาชายได้  388  คน และนักศึกษาหญิง  944  คน  รวม  1,332  คน

ในปี พ.ศ. 2548 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหอพักได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหอพักนักศึกษาให้แข็งแกร่งและทัดเทียมหอพักนักศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จึงได้จัดการระดม- สมองร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในระดับต่างๆ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหอพักนักศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระหว่าง พ.ศ. 2549–2553

ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดการระดมสมองเพื่อพัฒนาหอพักนักศึกษาขึ้น โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการ  จัดทำแผนพัฒนาหอพักและแนวทางการบริหาร การดำเนินงานและการจัดการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2550–2552

และตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 เป็นต้นมา หอพักนักศึกษาได้ขยายการให้บริการแก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ณ วิทยาเขตบางขุนเทียน  หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน (BKT Residence Hall)  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2549–2551 เป็นเงินจำนวน 250 ล้านบาท  ประกอบด้วย 2 อาคาร  อาคารละ  4  ชั้น  แต่ละอาคารมีขนาดความกว้าง  22  เมตร  ความยาว  130  เมตร  โดยมีโถงกลางชั้นล่างเชื่อมต่อระหว่างอาคารทั้งสอง (ความกว้าง  20  เมตร  และความยาว  25  เมตร)  แบ่งเป็น  อาคารเหนือ (North Hall) เป็นอาคารหอพักหญิง  มีจำนวน  114  ห้อง  สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้จำนวน  304  คน  และอาคารใต้ (South Hall) แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนอาคารหอพักชาย  มีจำนวน  91  ห้อง  สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้จำนวน  327  คน  รวมรับนักศึกษาได้  545  คน  และส่วนคณะสัมมนา  มีจำนวน  38  ห้อง  สามารถรับคณะสัมมนาเข้าพักได้จำนวน  76  คน

ทั้งนี้ ในปี 2552 หอพักนักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนห้องพักส่วนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน  40  ห้อง เป็นห้องพักสำหรับนักศึกษาชายและนักเรียนชาย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  เนื่องจากมีจำนวนการเข้าพักเพิ่มขึ้น  ประกอบกับมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่เข้าพักจำนวนน้อย  จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อขยายการรองรับนักศึกษาและนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  และเป็นการใช้งาน
ห้องพักให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หน้าแรก  |  แนะนำหอพัก  |  ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก  |  ค่าบำรุงหอพัก  |  บุคลากร  |  กฏระเบียบ/ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ถาม-ตอบ  |  ติดต่อ  
หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด 
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-8460-3,
097-205-4526
แฟกซ์ 0-2470-8460
หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน 
51 ซ. เทียนทะเล 25 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2470-7075-7,
097-205-6038
แฟกซ์ 0-2470-7076
หอพักนักศึกษา มจธ. ราชบุรี
209/1 หมู่ที่ 1 ต. รางบัว อ. จอมบึง
จ. ราชบุรี 70150
โทร. 032-726-561,
097-205-9230
Copyright © 2011 Residence Hall King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved.